Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Kontakty

Adresa školy:

Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5
974 01 Banská Bystrica

email: evg@stonline.sk

Zriaďovateľ školy:

Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Námestie SNP 5
960 66 Zvolen

email: zdecav@zdecav.sk

Telefónny zoznam

riaditeľ školy

048/4153609, 0917 430552

zástupkyňa riaditeľa 048/4153577, 0905 361142
sekretariát 048/4153609
školník 048/4151504

 

 

 

20 rokov novodobej histórie školy

Začiatkom deväťdesiatych rokov po páde totalitnej lúzy sa vrátila našej drahej cirkvi jedna z jej veľmi významných úloh. Cirkev sa mohla znova venovať intenzívne tím, ktorí sú veľmi milí aj pánovi Ježišovi Kristovi teda dietkam a mládeži. V roku 1992 nastala vhodná doba aj na obnovenie činnosti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Pán Boh si pre toto dielo vybral skupinu nadšených pedagógov a evanjelických farárov z regiónu Banskej Bystrice. Úsilie týchto nadšencov bolo mimoriadne a zanedlho bolo o štúdium na evanjelickej škole niekoľkonásobne viac záujemcov, ako škola mohla prijať. 16. júna 1992 bola Generálnym biskupským úradom napokon zriadená vysnívaná škola, ktorá mala byť nasledovníkom historického Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Táto škola otvorila svoje brány v Hornej Mičinej a neskôr presunula svoje účinkovanie do internátnych priestorov na Zvolenskú cestu v Banskej Bystrici. Napriek nemalým a pretrvávajúcim ťažkostiam s priestorovým a materiálnym vybavením bolo v tomto čase Evanjelické gymnázium kvalitnou vzdelávacou inštitúciou. Na škole vždy panovala príjemná rodinná atmosféra podporená srdečnosťou vedenia a pedagogického kolektívu. Celé desaťročie táto sirôtka, ktorá nebola spojená s cirkevným zborom dostala novú šancu v roku 2003. Vzhľadom na vtedajšiu politickú vôľu sa podarilo zabezpečiť  návrat školy z periférie na miesto, ktoré jej predurčili členovia cirkevného zboru v 19 storočí. Gymnázium sa zaskvelo v pôvodných priestoroch na Skuteckého ulici ba navyše dostalo do prenájmu aj vedľajšiu štátnu budovu na Komenského ulici. Takto bol umožnený aj najdynamickejší rozkvet vzdelávania za celú históriu evanjelického školstva v Banskej Bystrici. Budovy sme napokon získali do vlastníctva a generálne zrekonštruovali. Škola postupne otvorila aj atraktívne odbory vzdelávania a to nemecké a anglické bilingválne štúdium. Pri tejto premene zo sirôtky na krásavicu na námestí Banskej Bystrice si však škola zachováva vo vnútri stále to, čo jej dali do vienka nadšenci z čias založenia školy. Najdôležitejšia je stále rodinná atmosféra, srdečné prostredie a prítomnosť Hospodina vo všetkých dňoch školy. Keď sa vyberieme späť tých dvadsať rokov, tak je nám určite jasné že takéto veci by nebol schopný dosiahnuť ani najlepší manažér. Je to bezpochybne dielo Hospodina. Nebyť tejto Božej prítomnosti, tak by škola nemohla za taký krátky čas existencie vyrásť do podoby, v ktorej sa dnes nachádza. Škola v oblasti infraštruktúry je hádam najlepšie vybavenou strednou školou v Banskej Bystrici a v roku 20 výročia jej založenia sa k nám prihlásilo rekordných 200 uchádzačov o štúdium. Za toto dielo patrí veľká vďaka nášmu nebeskému Otcovi.

PaedDr. Slavomír Hanuska, riaditeľ školy