Slovník
Vesmírny web

Slovník pojmov

Anhilizácia- je proces vo fyzike elementárnych častíc, ktorý môže nastať, keď sa zrazí častica so svojou antičasticou. Pôvodné častice zanikajú a ich hmota sa premení na nejakú formu energie.

D-brány- v teórii strún predstavujú triedu objektov, na ktoré sa viažu konce otvorených strún. Väzba sa riadi Dirichletovými okrajovými podmienkami, na základe ktorých je odvodený názov týchto objektov, brána naopak pochádza zo slova membrána. D-brány boli objavené Daiom, Leighom a Polchinskim, nezávisle Hořavom v roku 1989.

polia- sú fyzikálne polia, ktoré zodpovedajú miere pôsobenia elektrickej a magnetickej sily v priestore. Sú zložené z dvoch navzájom prepojených polí, elektrického a magnetického. Hoci elektromagnetické pole je nekonečné, obyčajne sa uvažuje len tá jeho časť, ktorá má význam na pohyb telies v okolí nabitého telesa, ktoré pole vytvára.

Fúzia jadier- Jadrová fúzia alebo jadrová syntéza je zlúčenie atómových jadier s nižšou atómovou hmotnosťou do jadra s vyššou atómovou hmotnosťou. Je to opačný proces ako jadrový rozpad.

Gamma žiarenie- je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Teoreticky správny názov je aj gama vlnenie/vlny, ale toto označenie sa reálne používa na označenie mozgových vĺn gama.

Lambda-CDM- je parametrizáciou kozmologického modelu veľkého tresku, v ktorom vesmír obsahuje kozmologickú konštantu, označenú ako Lambda a studenú tmavú hmotu. Často sa označuje za štandardný model kozmológie veľkého tresku

Large Hadron Collider- Najväčší a najsilnejší časticový urýchlovač na svete. Nachádza sa v CERNE.

M-teória- predstavuje rozšírenie strunovej teórie do jedenástich dimenzií. Obsahuje o jednu dimenziu navyše oproti pôvodným piatim strunovým teóriam, panuje preto presvedčenie, že M-teória týchto päť strunových teórií spája a rozširuje. Hoci plný popis teórie ešte nie je známy.

Paradigma- vzor, model

Pozitróny- Pozitrón alebo antielektrón je elementárna častica, ktorá je antičasticou elektrónu. Je to zložka antihmoty, má kladný elektrický náboj a rovnakú hmotnosť ako elektrón. Pri zrážke nízkoenergetického pozitrónu s nízkoenergetickým elektrónom, nastane anihilácia, čo má za následok vznik dvoch alebo viacerých fotónov gama žiarenia.

Rádioaktívny nuklid- atóm, ktorý podlieha rádioaktívnemu rozpadu

Singularita- miesto s nekonečným zakrivením (matematickou singularitou časopriestorového kontinua, spravidla čierna diera, biela diera a červia diera

ENG