Atom
Vesmírny web

Hľadáme dôkaz vo vnútri atómu

Najprv si povieme čo je to Atóm..
Atóm je najmenšia, chemicky nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Atóm sa skladá z atómového jadra a elektrónového obalu. Atómové jadro pozostáva z dvoch druhov častíc, z protónov a neutrónov. Elektrónový obal atómu tvoria elektricky záporne nabité elektróny.

Atómy s rovnakým počtom protónov, ale s rôznym počtom neutrónov sú izotopmi určitého chemického prvku.
Napríklad vodík má voľne v prírode tri rôzne izotopy:

Pokiaľ by sme hľadali však hľadali ešte menšie častice narazili by sme na Kvarky, ktoré sú podľa štandardného modelu časticovej fyziky elementárne častice, z ktorých sa skladajú hadróny (teda napríklad protóny a neutróny). Podľa štandardného modelu časticovej fyziky nemajú vnútornú štruktúru a sú spolu s leptónmi a kalibračnými bozónmi "najmenšie" známe častice, z ktorých pozostáva hmota. Baryóny (napríklad protón) pozostávajú z dvoch „U“ kvarkov a jedného „D“ kvarku, neutróny pozostávajú z jedného „U“ kvarku a dvoch „D“ kvarkov.

Každá častica má svoj opak, takpovediac „fyzikálny zrkadlový obraz“. elektrónová antičastica sa volá pozitrón (antielektrón), protónová antičastica sa volá antiprotón, neutrónová antičastica sa volá antineutrón.

Takisto aj kvarky majú svoje antičastice. Výskum antičastíc prebieha v CERN-e pomocou obrovského urýchľovača častíc. Antičastice sa dajú vyrobiť kolíziou atómov, no ešte nejestvuje efektívny spôsob udržania antičastíc na dlhšiu než veľmi krátku chvíľu, pretože antičastice pri styku s hmotou okamžite anihilujú.

ENG