Schrödingerova mačka
Vesmírny web

Schrödingerova mačka

Predstavme si mačku nepriedušne uzatvorenú v nepriehľadnej krabici. V krabici je tiež umiestnený prístroj obsahujúci rádioaktívny nuklid a nádobu s jedovatým plynom. Pokus je navrhnutý tak, že po jednej hodine je 50% pravdepodobnosť, že sa nuklid rozložil. Pokiaľ prístroj detekuje rozpad nuklidu, uvoľní plyn, ktorý otrávi mačku. Podľa princípov kvantovej mechaniky sa nuklid, ktorý nie je pozorovaný, nachádza v stave superpozícii "rozloženého nuklidu" a stavu "nerozloženého nuklidu". Z toho vyplýva, že aj celá sústava by sa mala nachádzať v superpozícii stavov- rozpadnutý nuklid, mŕtva mačka a nerozpadnutý nuklid, živá mačka. Avšak ak otvoríme krabicu, uvidíme iba jeden z týchto stavov. Mačka rozhodne nemôže byť "zároveň živá aj mŕtva".

Otázkou preto zostáva, kedy sústava prestáva existovať ako superpozícia stavov a stáva sa z nich iba jediný? Účelom experimentu je ukázať, že teória kvantovej mechaniky nie je kompletný bez zákonov, ktoré popisujú stav, keď vlnová funkcia kolabuje a mačka zomrie alebo ostane nažive namiesto oboch týchto stavov.

Schrödinger samozrejme nikdy nezamýšľal tento pokus praktizovať, aby zistil, či sa mačka naozaj nachádza v tomto polomŕtva / položivém stave. Namiesto toho konštatoval, že je teória kvantovej mechaniky nekompletné a nezodpovedá skutočnosti v tomto znení. Mačka musí byť buď živá, alebo mŕtva (neexistuje žiaden stav medzi životom a smrťou) a rovnaké pravidlo (vyvodzuje Schrödinger) musí platiť aj pre nuklid. Musí byť buď rozložený, alebo nie.

Mohli by sme tento paradox ďalej prehlbovať. Schrödinger sa ide pozrieť do laboratória, či je mačka živá, alebo mŕtva. Z hľadiska jeho kolegov sa teraz Schrödinger nachádza v superpozícii dvoch stavov - vie, že je mačka nažive a vie, že je mŕtva - ale pre nich mačka zostáva naďalej mŕtva aj živá. Vlnová funkcia popisujúca tento stav kolabuje až vo chvíli, keď Schrödinger vyjde z laboratória a oznámi výsledok experimentu svojim kolegom. Ale z hľadiska ľudí mimo budovu výskumného ústavu by sa mali všetci v budove nachádzať v superpozícii dvoch stavov - vedia, že mačka prežila a vedia, že je mŕtva - a teda z vonkajšieho pohľadu je mačka stále zároveň živá aj mŕtva. Atď., Atď. Až ad absurdum.

ENG